Rodzaj formy zatrudnienia to jeden z głównych kryteriów determinujących, czy bank udzieli nam kredytu i jaka będzie jego wysokość. Powszechnie wiadomo, że największe szanse na kredyt mają osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jednak pracujący na umowie zlecenie lub umowie o dzieło, również mają szanse na pozytywną decyzję banku.

Umowa o prace, a zdolność kredytowa

Najlepszą formą zatrudnienia w przypadku starających się o kredyt jest umowa o prace na czas nieokreślony, ponieważ świadczy to o ich stabilnej pozycji w przedsiębiorstwie, w którym pracują. Zmniejsza ryzyko nagłego zwolnienia i utraty dochodów. Osoby zatrudnione na podstawie bezterminowej umowy są również postrzegane przez bankierów, jako cechujące się wysoką dyscypliną w spłacaniu zadłużenia. Można powiedzieć, że osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony zajmują drugie miejsce w hierarchii zdolności kredytowej na podstawie zatrudnienia. Czasowe zatrudnienie zwiększa ryzyko, że kredytobiorca straci swoje źródło dochodu, a tym samym zdolność spłaty zobowiązania. Bez względu na okres trwania takiej umowy wiele banków przyjmuje dochód o 20% niższy, niż gdyby był pozyskiwany na podstawie pracy w oparciu o umowę bezterminową.

Czy umowa cywilnoprawna uniemożliwi nam uzyskanie kredytu?

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub umowy o działo nie wyklucza przyznania wnioskującemu kredytu. W przypadku umów cywilnoprawnych bardzo ważna jest stabilność uzyskiwanych dochodów. Bankowcy, oceniając zdolność kredytową osoby zatrudnionej na podstawie tzw. umowy śmieciowej, zwracają uwagę m.in. na to jaki zawód wykonuje wnioskujący, czy forma zatrudniania wynika z charakteru wykonywanej pracy, jak długo dana osoba jest zatrudniona w obecnym miejscu pracy, czy wystąpiły przerwy w zatrudnieniu powyżej 30 dni. Do zdolności kredytowej niektóre banki przyjmują tylko połowę faktycznych dochodów netto osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Większą szanse na przyznanie kredytu mają osoby, które mogą pochwalić się zachowaną ciągłość pracy przez dłuższy okres. Warto więc przedstawić zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzające że po wygaśnięciu obecnej umowy będą zawierane kolejne, na nie gorszych niż obecnie warunkach.

Forma zatrudnienia a kredyt – podsumowanie

Trzeba pamiętać, że nie tylko forma zatrudnienia decyduje o tym, czy bank przyzna nam kredyt. Pod uwagę brane jest wiele czynników, np. wysokość dochodów, wiek wnioskującego o kredyt, historia kredytowa i inne. Warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy kredytowego, który oceni naszą zdolność kredytową i pomoże w pozyskaniu finansowanie najlepiej dopasowanego do naszych możliwości i

Na górę